Print

Kişisel Verilerin Korunması


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Elsan tarafından sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi/ tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterisinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi ve bazı hallerde veli/vasi/temsilci, kefil, potansiyel müşterisi iseniz kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık raporu ve ayrıca kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileri dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin takibi, talep / şikâyetlerin takibi, faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, talep halinde yetkili, kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Aydem Holding Anonim Şirketi şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Tüzel kişi veya gerçek kişi tacir/tedarikçilerimizin/ iş ortaklarımızın/alt yüklenicilerimizin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi iseniz:
kişisel verileriniz (Kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finansal, hukuki işlem, araç ruhsat-plaka, özlük verileriniz) ile paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık, ceza mahkûmiyeti, dernek/vakıf/sendika üyelik verileriniz) sözleşme süreçlerinin, mal ve hizmet satış süreçlerinin, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin takibinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili, kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile de işlenebilecektir.

Ayrıca,

  • Şirketimizin işyerlerini ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ile E politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi,

  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı Kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, Elsan politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

  • Şirketimiz tarafından ücretsiz sağlanan kablosuz ağ sistemine giriş yapmanız halinde kimlik, iletişim ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz sisteme erişiminizin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sistemin hukuka ve ahlaka aykırı kullanımlarının önlenmesi, Elsan’ın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, denetçilere, danışmanlara, hukuk ve arabuluculuk bürolarına, bankalara, seyahat acentelerine, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle Şirketimizin yurt içinde bulunan ana hissedarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, kullanılması veya kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, işvereniniz tarafından veya tarafınızca doğrudan elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kamera devre kamera sistemleri kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, www.elsan-tr.com linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Bozburun mahallesi 7002 sok. No:14 Merkezefendi, Denizli adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Başvuru Dokümanı